OTWARCIE ODDZIAŁU

fundacja auxilium

Menu Witryny


_dsc3766.jpg

Sonda

Jak oceniasz pracę personelu medycznego szpitala
 

Designed by:
SiteGround web hosting
Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska


Drukuj

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ


1. Świadczeniami nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ są świadczenia realizowane przez lekarzy i/lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego z zastrzeżeniem ust. 2, a także świadczenia udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia zgodnie z zakresami zadań lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą;

3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

a) porady lekarskie udzielane w warunkach ambulatoryjnych w kontakcie bezpośrednim z pacjentem lub telefonicznie;

b) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych, zlecone podopiecznym przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji, z wyjątkiem świadczeń pielęgniarskiej opieki domowej w POZ;

c) świadczenia pielęgniarskie udzielane doraźnie, w związku z poradą udzieloną przez lekarza

w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej w POZ.

4. Świadczeniodawca udzielający świadczeń na podstawie umowy o udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i/lub pielęgniarskiej w POZ zobowiązany jest do

prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4, zawiera w szczególności:

a) dane osobowe pacjenta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dokumentu

potwierdzającego prawo do świadczeń;

b) datę i godzinę zgłoszenia;

c) adnotacje dotyczące wywiadu, badania fizykalnego, rozpoznania klinicznego oraz wykonanych

procedurach medycznych i wydanych zleceniach;

d) adnotacje dotyczące wykonanego zabiegu pielęgniarskiego.


 

szpital budynk front

Centrala – 32-67-40-200
Telefony wewnętrzne: Telefony zewnętrzne
Dyżurka pielęgniarek
254
Dyżurka pielęgniarek
32-67-40-254

 

 

Godziny Przyjęć
Poniedziałek 18:00 - 08:00 
Wtorek 18:00 - 08:00
Środa 18:00 - 08:00 
Czwarek 18:00 - 08:00 
Piątek 18:00 - 08:00 
Sobota 08:00 - 08:00
Niedziela 08:00 - 08:00